تماس با ما
جمعه, 12 خرداد 1402
انتصابات گزیده

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان؛ با صدور حکمی از سوی مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اعضای کمیته ساخت داخل کالا و تجهیزات این شرکت منصوب شدند.

با صدورحکمی از سوی علیرضا دامغانی، رئیس حراست شرکت ملّی نفت ایران، سرپرستی واحد حراست شرکت نفت و گاز اروندان به آقای مصطفی سواری واگذار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان؛ با تعیین اعضا کارگروه صیانت از حقوق شهروندان از سوی مدیریت عامل، این کارگروه در شرکت نفت و گاز اروندان تشکیل شد.

التالي    

انتصابات
رمز الخبر : 7772  |  تأریخ الوقوع : 1444/08/05 11:34:15  |  عدد الزیارة : 289  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 6587  |  تأریخ الوقوع : 1444/04/05 14:29:43  |  عدد الزیارة : 562  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 6546  |  تأریخ الوقوع : 1444/03/14 12:13:4  |  عدد الزیارة : 506  |  عدد الآراء : 0
رمز الخبر : 6541  |  تأریخ الوقوع : 1444/03/08 15:22:0  |  عدد الزیارة : 615  |  عدد الآراء : 0
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان؛ با صدور حکمی از سوی مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اعضای کمیته ساخت داخل کالا و تجهیزات این شرکت منصوب شدند.
رمز الخبر : 6424  |  تأریخ الوقوع : 1443/11/30 9:5:21  |  عدد الزیارة : 955  |  عدد الآراء : 0
با صدورحکمی از سوی علیرضا دامغانی، رئیس حراست شرکت ملّی نفت ایران، سرپرستی واحد حراست شرکت نفت و گاز اروندان به آقای مصطفی سواری واگذار گردید.
رمز الخبر : 6356  |  تأریخ الوقوع : 1443/09/26 10:33:1  |  عدد الزیارة : 932  |  عدد الآراء : 0
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان؛ با تعیین اعضا کارگروه صیانت از حقوق شهروندان از سوی مدیریت عامل، این کارگروه در شرکت نفت و گاز اروندان تشکیل شد.
الصفحة1مِن11123456...11.التالي.إذهب

گزینه ها

  • انتصابات گزیده

پیوندهای مرتبط

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0