تماس با ما
پنج‌شنبه, 6 مهر 1402
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ 
  • کد خبر : ۷۹۲۹
مناقصه خدمات بهداشت، ایمنی، محیط زیست ، اطفاء حریق و تهیه و تأمین آمبولانس ( 1402/648 م م )

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران-  مناقصه يك مرحله اي فشرده به شماره 1402/648 م م
شماره فراخوان: 2002093567000019
   

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طريق شركت هاي واجد صلاحيت داخلی (پیمانکار) تامین نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند:


الف- موضوع مناقصه عبارت است از: خدمات بهداشت، ايمني، محيط زيست ، اطفاء حريق و تهيه و تأمين آمبولانس
ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالي كل مناقصه 744.492.421.677 (هفتصد و چهل و چهار میلیارد و چهارصد و نود و دو ميليون و چهارصد و بيست و يك هزار و ششصد و هفتاد و هفت) ريال مي¬باشد.
ج- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانت نامه بانكي به ميزان 20,889,848,434 (بيست ميليارد و هشتصد و هشتاد و نه ميليون و هشتصد و چهل و هشت هزار و چهارصد و سي و چهار) ريال مي¬باشد.
د- مدت اجراي قرارداد: يك سال

ر- شرايط الزامي براي ورود به مرحله ارزيابي كيفي (در صورت عدم دارا بودن و يا عدم ارائه هر كدام از موارد ذيل، ارزيابي كيفي آن شركت انجام نخواهد شد.):
    گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
    داشتن حداقل يك تجربه كاري مرتبط با موضوع مناقصه
ز- معیارهای ارزیابی کیفی:
1.    تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2.    حسن سابقه در کارهای قبلی
3.    توان مالی
4.    توان تجهیزاتی
5.    توان فني و برنامه¬ريزي
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی ازدریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه و ساير مكاتبات و همچنين دريافت اسناد ارزيابي كيفي تكميلي و پيشنهادات از مناقصه¬گران از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ  انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1402/03/10 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرايط ارسال خواهد شد.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و پيشنهاد مناقصه¬گراني در مرحله بازگشايي پاكات باز خواهد شد كه در مرحله ارزيابي كيفي حدنصاب امتياز لازم را كسب نمايند؛. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي2 -32121611-061 تماس بگيرند.

آدرس وب سایت :AOGC.IR
                    
روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

 

چاپ نوبت اول روزنامه سراسري یادگار امروز  1402/03/10

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري یادگار امروز  1402/03/17

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0