تماس با ما
پنج‌شنبه, 6 مهر 1402
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ 
  • کد خبر : ۷۸۹۲
مناقصه تعمیر، ساخت و تست 12 ست نشت بند گازی خشك مربوط به كمپرسورهای فلش و تزریق گاز منطقه دارخوین(1402/644 م م)

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه یک مرحله‌اي شماره 1402/644 م م


موضوع: تعمير، ساخت و تست 12 ست نشت بند گازی خشک مربوط به کمپرسورهای فلش و تزریق گاز منطقه دارخوین
 

شركت نفت و گاز اروندان (کارفرما) در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق را به شركت‌ها و پيمانکاران داخلي واجد صلاحيت واگذار نمايد. بدين وسيله از كليه شركت‌هائي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي‌گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند:
الف) مدارك و گواهينامه‌هاي لازم:
شركت كنندگان در مناقصه مي‌بايست داراي موارد ذيل بوده و در صورت عدم ارائه، ارزيابي كيفي آنها انجام نخواهد شد.

1)گواهی صلاحيت ايمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2)سابقه اجرای حداقل يک کار مشابه، متناسب با حجم و مبلغ اين مناقصه؛ به همراه گواهي حسن انجام کار از کارفرمای قبلي

ب) مدت اجراي قرارداد از تاريخ شروع بكار: شش ماه

ج) معيارهاي ارزيابي کيفي:
1)تجربه (سابقه اجرايي) و دانش در زمينه مورد نظر
2)حسن سابقه در كارهاي قبلي
3)توان تجهيزاتی
4)توان مالی
5)توان فنی و برنامه ريزی
6)دانش فنی در زمينه مطالعه و طراحی
7)تجربه در زمینه تامين کالا
8)توان مديريتی

د) برآورد و تضمين شركت در مناقصه:
برآورد كل مناقصه 72.000.000.000 (هفتاد و دو ميليارد) ريال و تعيين مبلغ تضمين شركت در مناقصه از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان 3.600.000.000 (سه ميليارد و ششصد ميليون) ريال است.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه براي سایر مراحل مناقصه، از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 1402/02/30 می‌باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرايط ارسال خواهد شد.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق‌الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي‌کند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32121608-061 و 32121612-061 تماس بگيرند.

آدرس وب سایت :AOGC.IR
 روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان


چاپ نوبت اول روزنامه سراسري قدس 1402/02/30

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري قدس  1402/03/06

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0