تماس با ما
پنج‌شنبه, 6 مهر 1402
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ 
  • کد خبر : ۷۸۷۴
مناقصه احداث فوندانسیون، تأمین، حمل، نصب و تحویل سه دستگاه دكل مخابراتی(شماره 1402/638)


آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران-  مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره 1402/638 م‌م
شماره فراخوان: 2002093567000005

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طريق شركت هاي واجد صلاحيت داخلی (پیمانکار) تامین نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت و همچنين پيشنهاد خود را به اين امور ارسال نمايند:

الف- موضوع مناقصه عبارت است از: احداث فوندانسيون، تأمين، حمل، نصب و تحويل سه دستگاه دكل مخابراتي

ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالي مناقصه مبلغ 92.300.000.000 (نود و دو ميليارد و سیصد ميليون) ريال مي باشد.

ج- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانت نامه بانكي به ميزان 4.615.000.000 (چهار میلیارد و ششصد و پانزده ميليون) ريال مي باشد.

د- مدت اجراي قرارداد: شش ماه

ر- شرايط الزامي براي ورود به مرحله ارزيابي كيفي (در صورت عدم دارا بودن و يا عدم ارائه هر كدام از موارد ذيل، ارزيابي كيفي آن شركت انجام نخواهد شد.):
دارا بودن گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
دارا بودن گواهینامه‌های رتبه 5 در رشته ابنیه و رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور
           
ز- معیارهای ارزیابی کیفی:
1)تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2)حسن سابقه در کارهای قبلی
3)توان مالی
4)توان فنی و برنامه‌ریزی، کنترل پروژه، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی
5)توان تجهیزاتی

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. تاریخ درج آگهی نوبت اول و انتشار فراخوان در سامانه، مورخ 00/02/1402 می‌باشد. متقاضیان می‌توانند از تاریخ مذکور و حداکثر تا مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم، برای دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه ستاد به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه نمایند. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي‌توانند با شماره تلفن هاي 32121612 -061 و 32121608-061 تماس بگيرند.

آدرس وب سایت:AOGC.IR    
 روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسري جوان  1402/02/12

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري جوان  1402/02/18

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0