تماس با ما
چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ 
  • کد خبر : ۶۴۶۷
حراست از تلمبه خانه و تأسیسات جانبی غرب كارون، منطقه جفیر و كلاستر های شمالی و جنوبی آزادگان(شماره 1401/596م م )

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران-  مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره 1401/596م م (بصورت فشرده)
شماره فراخوان: 2001093567000039

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع ذيل را از طريق شركت هاي واجد صلاحيت داخلی (پیمانکار) تامین نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت و همچنين پيشنهاد خود را به اين امور ارسال نمايند:

الف- موضوع مناقصه عبارت است از: خدمات حراست و نگهباني از تلمبه خانه و تأسيسات جانبي غرب كارون، تأسيسات منطقه جفير و چاه ها و كلاستر هاي شمالي و جنوبي آزادگان

ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالي مناقصه 1.049.839.915.598(يک هزار و چهل و نه ميليارد و هشتصد و سی و نه ميليون و نهصد و پانزده هزار و پانصد و نود و هشت) ريال مي باشد.

ج- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانت نامه بانكي به ميزان 26.996.798.312 (بيست و شش ميليارد و نهصد و نود و شش ميليون و هفتصد و نود و هشت هزار و سيصد و دوازده) ريال مي باشد.

د- مدت اجراي قرارداد: يك سال

ر- شرايط الزامي براي ورود به مرحله ارزيابي كيفي (در صورت عدم دارا بودن و يا عدم ارائه هر كدام از موارد ذيل، ارزيابي كيفي آن شركت انجام نخواهد شد.):
1.گواهينامه صلاحيت از سازمان حراست وزارت نفت و يا صلاحيت از حراست كل استان خوزستان «درصورت سابقه فعاليت در ستاد حراست شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و شركت نفت و گاز كارون»
2.گواهينامه تعيين صلاحيت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
3.گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
مطابق مقررات داخلي مناقصه گزار، پيمان هاي حراستي بصورت همزمان به يك شركت واگذار نمي گردد.

ز- معیارهای ارزیابی کیفی:
1.تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2.حسن سابقه در کارهای قبلی
3.توان مالی
4.توان تجهيزاتي
5.توان فني، برنامه ريزي و مديريتی

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و دريافت اسناد مناقصه و بارگذاري پيشنهاد* از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ  انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ................ می باشد.
*متقاضيان شركت¬كننده در مناقصه علاوه بر بارگذاري پيشنهاد خود در سامانه ستاد موظف مي باشند اصل پاكت الف (نضمين شرکت در مناقصه) خود را بصورت فيزيكي نيز ارائه نمايند.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32121612 -061 و 32121611-061 تماس بگيرند.
آدرس وب سایت :AOGC.IR
روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان


چاپ نوبت اول روزنامه سراسري رسالت  1401/05/10

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري رسالت  1401/05/19

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0