تماس با ما
چهارشنبه, 5 آبان 1400
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ 
  • کد خبر : ۶۰۶۴
مناقصه خرید قطعات یدكی مبدل های حرارتی منطقه دارخوین(مناقصه شماره 1400/545 م م)

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران -  مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره 1400/545 م م
با شماره فراخوان 2000093567000093

الف- موضوع مناقصه عبارت است از : خرید قطعات یدکی مبدل های حرارتی منطقه دارخوین

شركت نفت و گاز اروندان (خریدار) در نظر دارد خريد کالای موضوع فوق را از طريق شركت هاي تأمين كننده داخلی واجد صلاحيت تأمين نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند:
ب- مدت اجراي قرارداد از تاريخ شروع بكار:6 ماه

ج- برآورد مبلغ كل مناقصه 7.000.000.000  ريال و مبلغ تضمين شركت در مناقصه از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان 350.000.000  ريال است.

د- معیارهای ارزیابی کیفی:
1.توان مالی
2.ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت
3.استانداردهای تولید
4.داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
5.تضمین کیفیت خدمات و محصولات
6.حسن سابقه

ه: کلیه مراحل  برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/07/04 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .
و: علاوه بر تامین کنندگان ، سازندگان داخلی در زمینه ساخت موضوع کالای فوق الذکر نیز می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي ذیل تماس بگيرند.
امور حقوقی: 88724245-021
تدارکات و امور کالا : 02188901050  -  06153526179- 06132123181-06132123008
  آدرس وب سایت: AOGC.IR
پست الکترونیکی: AOGC.KALA@AOGC.IR


روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان


چاپ نوبت اول روزنامه سراسري  جمهوري اسلامي 1400/07/04
 

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري جمهوري اسلامي 1400/07/11
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0