تماس با ما
سه‌شنبه, 28 ارديبهشت 1400
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 
  • کد خبر : ۵۹۶۰
مناقصه تعمیر 10 عدد نشت بندهای گازی خشك مربوط به كمپرسورهای فلش و تزریق گاز منطقه دارخوین (مناقصه شماره 99/470 م م ت ت)

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه یک مرحله اي شماره 99/470 م م ت ت
موضوع:  تعمير 10 عدد نشت بندهای گازی خشک مربوط به کمپرسورهای فلش و تزريق گاز منطقه دارخوين
با شماره فراخوان: 2000093567000013
شركت نفت و گاز اروندان (کارفرما) در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق را به شركتها و پيمانکاران داخلي واجد صلاحيت واگذار نمايد. بدين وسيله از كليه شركتهائي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند:
الف) مدارك و گواهينامه هاي لازم:
شرك كنندگان در مناقصه مي بايست داراي موارد ذيل بوده و در صورت عدم ارائه ارزيابي كيفي آنها انجام نخواهد شد.
1.گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
2.تجربه كار حداقل ساخت يك نشت بند گازي با ارائه مدارك و مستندات
3.وجود داشتن عنوان شركت در ليست شركت¬هاي واجد شرايط (vendor list) تعمير و ساخت نشت بندهاي گازي وزارت نفت
‍‍‍
ب- مدت اجراي قرارداد از تاريخ شروع بكار: پنج ماه
‍‍‍
ج) معيارهاي ارزيابي کيفي :
1.تجربه (سابقه اجرايي) و دانش در زمينه مورد نظر
2.حسن سابقه در كارهاي قبلي
3.دارا بودن توان مالي کافي


د) برآورد و تضمين شركت در مناقصه:
 برآورد كل مناقصه 24.000.000.000 (بيست و چهار ميليارد) ريال و تعيين مبلغ تضمين شركت در مناقصه از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان 1.200.000.000 (يك ميليارد و دويست ميليون) ريال است.


کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی ازدریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه براي سایر مراحل مناقصه، از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ  انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/02/13 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرايط ارسال خواهد شد.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32125420 -061 و 32121611-061 تماس بگيرند.
آدرس وب سایت :AOGC.IR
                                                                                                                            
روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان


چاپ نوبت اول روزنامه سراسري  جمهوري و روزنامه سراسري اطلاعات  1400/02/13
 

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري  جمهوري  و روزنامه سراسري  اطلاعات 1400/02/20

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0