تماس با ما
سه‌شنبه, 28 ارديبهشت 1400
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ 
  • کد خبر : ۵۹۵۲
مناقصه خرید باتری های نیكل – كادمیوم منطقه دارخوین (مناقصه شماره 99/505 م م)

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران -  مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره 99/505 م م
با شماره فراخوان 2000093567000004

     الف- موضوع مناقصه عبارت است از خرید باتری های نیکل – کادمیوم منطقه دارخوین


شركت نفت و گاز اروندان (خریدار) در نظر دارد خريد کالای موضوع فوق را از طريق شركت هاي تأمين كننده داخلی واجد صلاحيت تأمين نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند:


ب- مدت اجراي قرارداد از تاريخ شروع بكار: 6 ماه


ج- برآورد مبلغ كل مناقصه 13.371.000.000(سیزده میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون)ريال و مبلغ تضمين شركت در مناقصه از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان 668.550.000(ششصد و شصت و هشت میلیون و پانصد و پنجاه هزار) ريال است.


د- معیارهای ارزیابی کیفی:
1.    توان مالی
2.    ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت
3.    استانداردهای تولید
4.    داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
5.    تضمین کیفیت خدمات و محصولات
6.    حسن سابقه


ه: کلیه مراحل  برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ..... می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .


بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي ذیل تماس بگيرند.


امور حقوقی: 88724245-021
تدارکات و امور کالا : 02188901050  -  06153526179- 06132123181-06132123008-06132123008

آدرس وب سایت: AOGC.IR
پست الکترونیکی: AOGC.KALA@AOGC.IR
روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسري  همشهری و روزنامه محلی اقتصاد خوزستان  1400/01/24
 

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري  همشهری و روزنامه محلی اقتصاد خوزستان 1400/01/31

 

 

امتیاز :  ۴.۵۵ |  مجموع :  ۱۱

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0