تماس با ما
سه‌شنبه, 28 ارديبهشت 1400
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ 
  • کد خبر : ۵۹۴۸
مناقصه خدمات عمومی و عملیات غیر صنعتی دفاتر ستادی و مناطق عملیاتی ( مناقصه شماره 99/503 م م )


آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران-  مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره 99/503 م م  (بصورت فشرده)
شماره فراخوان: 2099093567000083

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طريق شركت هاي واجد صلاحيت داخلی (پیمانکار) تامین نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت و همچنين پيشنهاد خود را به اين امور ارسال نمايند:

الف- موضوع مناقصه عبارت است از: خدمات عمومي و عمليات غير صنعتي دفاتر ستادي و مناطق عملياتي

ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالي مناقصه 224.237.082.949 (دويست و بيست و چهار ميليارد و دويست و سي و هفت ميليون و هشتاد و دو هزار و نهصد و چهل و نه) ريال مي باشد.
ج- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانت نامه بانكي به ميزان  7.184.741.659 (هفت ميليارد و يكصد و هشتاد و چهار ميليون و هفتصد و چهل و يك هزار و ششصد و پنجاه و نه) ريال مي باشد.
د- مدت اجراي قرارداد: يك سال

ر- شرايط الزامي براي ورود به مرحله ارزيابي كيفي (در صورت عدم دارا بودن و يا عدم ارائه هر كدام از موارد ذيل، ارزيابي كيفي آن شركت انجام نخواهد شد.):
گواهينامه تعيين صلاحيت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ز- معیارهای ارزیابی کیفی:
1.تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2.حسن سابقه در کارهای قبلی
3.توان مالی
4.توان تجهیزاتی
5.توان فني و برنامه ريزي

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و دريافت اسناد مناقصه و بارگذاري پيشنهاد از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ  انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/01/18 می باشد.
متقاضيان شركت كننده در مناقصه علاوه بر بارگذاري پيشنهاد خود در سامانه ستاد موظف مي باشند اصل پيشنهاد خود را بصورت فيزيكي نيز ارائه نمايند.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32125420 -061 و 32121611-061 تماس بگيرند.
آدرس وب سایت :AOGC.IR
                                
روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان


چاپ نوبت اول روزنامه سراسري  ايران و روزنامه سراسري اطلاعات  1400/01/18
 

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري  ايران و روزنامه سراسري  اطلاعات 1400/01/25

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0