تماس با ما
چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ 
  • کد خبر : ۱۴۶۸۷
مناقصه خرید نشت بندهای گازی كمپرسورهای HP منطقه آزادگان شمالی شماره 1403/723 م م

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران -  مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1403/723 م م
با شماره فراخوان 2003093567000019

شركت نفت و گاز اروندان (خریدار) در نظر دارد خريد کالای موضوع فوق را از طريق شركت هاي سازنده داخلی واجد صلاحيت تأمين نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند:
الف- موضوع مناقصه عبارت است از خريد نشت بندهاي گازي كمپرسورهاي HP منطقه آزادگان شمالي ( (Dry Gas Seal
ب- مدت اجراي قرارداد از تاريخ شروع بكار: 9 ماه
ج- برآورد مبلغ كل مناقصه 130.000.000.000 ريال و مبلغ تضمين شركت در مناقصه از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان 6.500.000.000 ريال است.
د- معیارهای ارزیابی کیفی:

1.توان مالی
2.ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت
3.استانداردهای تولید
4.داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
5.تضمین کیفیت خدمات و محصولات
6.حسن سابقه
هـ: کلیه مراحل  برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 00/00/1403 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد
و: با توجه به وجود مشابه داخلي و ممنوعيت خريد خارج كالاي موضوع مناقصه، خريد كالاي ايراني مد نظر خريدار ميباشد، لذا فقط سازندگان داخلي مندرج در فهرست سازندگان وزارت نفت ( AVL ) مي توانند در مناقصه فوق شركت نمايند.

بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي ذیل تماس بگيرند.

تلفن تدارکات و امور کالا : 06132123087
نمابر تدارکات و امور کالا : 06132123804
تلفن دفتر هماهنگي تهران: 02188901050
آدرس وب سایت: AOGC.IR
پست الکترونیکی: AOGC.KALA@AOGC.IR
 روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسري قدس  1403/04/12

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري قدس  1403/04/19

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0