تماس با ما
چهارشنبه, 28 مهر 1400
  • التأریخ : 1443/02/12
  • رمز الخبر : 6056
مناقصه ایمن سازی تقاطع ورودی به تلمبه خانه غرب كارون ( مناقصه شماره 1400/543م م)

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران -  مناقصه يك مرحله اي شماره 1400/543م م
با شماره فراخوان: 2000093567000090

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طريق شركت هاي واجد صلاحيت داخلی (پیمانکار) تامین نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند.

الف- موضوع مناقصه عبارت است از: ايمن سازي تقاطع ورودي به تلمبه خانه غرب كارون و تعمير و بازسازي كالورت خطوط لوله 10 و 20 اينچ انتقال نفت ميدان آزادگان جنوبي ( بصورت PC)

ب- مدت اجراي قرارداد:  7 ماه

ج- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالي مناقصه 14.000.000.000 (چهارده میلیارد) ريال و مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانت نامه بانكي به ميزان 700.000.000 (هفتصد میلیون) ريال مي باشد
د- شرايط الزامي براي ورود به مرحله ارزيابي كيفي (در صورت عدم دارا بودن و يا عدم ارائه هر كدام از موارد ذيل، ارزيابي كيفي آن شركت انجام نخواهد شد.):
گواهينامه صلاحيت رتبه 5 و يا بالاتر در رشته راه و باند از سازمان برنامه و بودجه
گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ر- معیارهای ارزیابی کیفی:
1.تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2.حسن سابقه در کارهای قبلی
3.توان مالی
4.توان تجهيزاتي

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی ازدریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه براي سایر مراحل مناقصه، از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ  انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/06/28 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرايط ارسال خواهد شد.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32125420 -061 و 32121611-061 تماس بگيرند.
آدرس وب سایت :AOGC.IR
                        
روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسري  اطلاعات  و روزنامه محلي  فرهنگ جنوب 1400/06/28
 

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري  اطلاعات  و  روزنامه محلي  فرهنگ جنوب 1400/07/04

 

 

الدرجة :  0 |  المجموع :  0

اللصوق

    6.0.9.0
    V6.0.9.0