تماس با ما
چهارشنبه, 28 مهر 1400
  • التأریخ : 1443/01/28
  • رمز الخبر : 6054
مناقصه تعمیر و تكمیل فنس پیرامونی، محوطه، جاده ها و ساختمانهای عملیاتی (مناقصه شماره 1400/542م م)

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران -  مناقصه يك مرحله اي شماره 1400/542م م
با شماره فراخوان: 2000093567000081

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طريق شركت هاي واجد صلاحيت داخلی (پیمانکار) تامین نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند.

الف- موضوع مناقصه عبارت است از: بهسازي، تعمير و تكميل فنس پيراموني، محوطه، جاده ها و ساختمانهاي عملياتي واحدهاي  بهره برداري و نمكزدائي غرب كارون و دارخوين

ب- مدت اجراي قرارداد:  2 سال

ج- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالي مناقصه 325.000.000.000 (سيصد و بيست و پنج ميليارد) ريال و مبلغ  تضمین شرکت درمناقصه از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانت نامه بانكي به ميزان 10.400.000.000 (ده ميليارد و چهارصد ميليون) ريال مي باشد
د- شرايط الزامي براي ورود به مرحله ارزيابي كيفي (در صورت عدم دارا بودن و يا عدم ارائه هر كدام از موارد ذيل، ارزيابي كيفي آن شركت انجام نخواهد شد.):

گواهينامه صلاحيت رتبه 4 و يا بالاتر در رشته  ساختمان و ابنيه از سازمان برنامه و بودجه
گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ر- معیارهای ارزیابی کیفی:
1.تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2.حسن سابقه در کارهای قبلی
3.توان مالی
4.توان تجهيزاتي
5.توان فني و برنامه ريزي

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی ازدریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه براي سایر مراحل مناقصه، از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ  انتشار فراخوان در سامانه تاریخ . 1400/06/14می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرايط ارسال خواهد شد.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32125420 -061 و 32121611-061 تماس بگيرند.
آدرس وب سایت :AOGC.IR
روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

 

چاپ نوبت اول روزنامه سراسري  خراسان  و روزنامه محلي نورخوزستان  1400/06/14


چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري  خراسان و  روزنامه محلي  نورخوزستان 1400/06/21

 

 

الدرجة :  0 |  المجموع :  0

اللصوق

    6.0.9.0
    V6.0.9.0