تماس با ما
دوشنبه, 30 فروردين 1400
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ 
  • کد خبر : ۵۹۳۵
مناقصه عملیات حفاری، تعمیر و تكمیل 4 حلقه چاه در میدان دارخوین بصورت EPD ( مناقصه 99/485م م)

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران-  مناقصه دو مرحله اي شماره 99/485م م
شماره فراخوان: 2099093567000075

شركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طريق شركت هاي واجد صلاحيت داخلی (پیمانکار) تامین نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند:
الف- موضوع مناقصه عبارت است از: عمليات حفاری، تعمير و تكميل 4 حلقه چاه در ميدان دارخوين (بصورت EPD)
ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد كل مناقصه 160.929.000.000 (يكصد و شصت ميليارد و نهصد و بيست و نه ميليون) ريال و 12.701.980 (دوازده ميليون و هفتصد و يك هزار و نهصد و هشتاد) دلار آمريكا مي باشد.
ج- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانت نامه بانكي به ميزان 5.918.580.000 (پنج ميليارد و نهصد و هيجده ميليون و پانصد و هشتاد هزار) ريال و 173.283 (يكصد و هفتاد و سه هزار و دويست و هشتاد و سه) دلار آمريكا مي باشد.
مطابق تبصره ذيل ماده 9 آئين نامه تضامين معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 ه‍ مورخ 94/09/22) اشخاص ايراني مجازند به جاي ضمانت نامه هاي ارزي، ضمانت نامه ريالي بانكي براساس نرخ تسعير ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايند. (مبناي نرخ تسعير ارز: مطابق نرخ ارز بازار ثانويه (سامانه نيما) در روز تسليم ضمانت نامه)

د- مدت اجراي قرارداد: بيست و يك ماه

ر- شرايط الزامي براي ورود به مرحله ارزيابي كيفي (در صورت عدم دارا بودن و يا عدم ارائه هر كدام از موارد ذيل، ارزيابي كيفي آن شركت انجام نخواهد شد.):

گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
ز- معیارهای ارزیابی کیفی:
1.تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
2.حسن سابقه در کارهای قبلی
3.توان مالی
4.توان تجهیزاتی
5.توان فني و برنامه ريزي

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی ازدریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه براي سایر مراحل مناقصه، از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ  انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  99/12/17 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرايط ارسال خواهد شد.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32125420 -061 و 32121611-061 تماس بگيرند.
آدرس وب سایت :AOGC.IR
                                
روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان


چاپ نوبت اول روزنامه سراسري  جام جم و روزنامه سراسري  جهان صنعت  99/12/17
 

چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري  جام جم و روزنامه سراسري  جهان صنعت   99/12/24
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0