تماس با ما
سه‌شنبه, 19 آذر 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ 
  • کد خبر : ۵۴۷۵
مناقصه تأمین دو دستگاه” Zirconia Oxygen Analyzer , AZ 30“ABBمنطقه دارخوین ( مناقصه شماره 98/379 م م)
آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران -  مناقصه دو مرحله اي شماره 98/379 م م

شركت نفت و گاز اروندان (خریدار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طريق شركت هاي تأمين كننده داخلی واجد صلاحيت تأمين نمايد. بدين وسيله از كليه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعلام ارزيابي کيفي، براي ارزيابي و تعيين صلاحيت به اين امور ارسال نمايند:
الف-ٰ موضوع مناقصه عبارت است از تأمین دو دستگاه” Zirconia Oxygen Analyzer , AZ 30“ABB منطقه دارخوین

ب- برآورد مبلغ كل مناقصه 6/353/920/000 ريال(شش ميليارد و سیصد و پنجاه و سه میلیون ونهصد و بیست هزار)ريال و تعيين مبلغ تضمين شركت در مناقصه از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان317/696/000 ریال (سیصد و هفده میلیون و ششصد و نود و شش هزار)ريال است.
ج- معیارهای ارزیابی کیفی:
1.توان مالی
2.ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت
3.استانداردهای تولید
4.داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
5.تضمین کیفیت خدمات و محصولات
6.حسن سابقه

متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي نوبت اول و حداكثر تا مدت 5 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، همراه با نامه درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قيد شده باشد(و معرفي نامه نماينده)، براي دريافت استعلام ارزيابي کيفي به خرمشهر، بلوار آيت الله خامنه اي، نبش ناصر خسرو (و يا تهران، خيابان خالد اسلامبولي، خيابان پنجم، پلاك 20، طبقه دوم) امور حقوقي و قراردادهاي شركت نفت و گاز اروندان مراجعه کنند.
پس از تکميل استعلام ياد شده، شرکت کنندگان در ارزيابي بايد پرسشنامه کامل شده و مستندات مورد نياز را حداكثر ظرف مدت دو هفته از آخرين مهلت دريافت اسناد به اين شرکت تحويل دهند.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نمي کند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برندهمناقصهاست.متقاضياندرصورتداشتنهرگونهسواليميتوانندباشمارهتلفنهاي88724245-021تماسبگيرند.

 روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

چاپ نوبت اول روزنامه سراسري ايران و روزنامه سراسري اعتماد    98/04/04
چاپ نوبت دوم روزنامه سراسري ايران و روزنامه سراسري اعتماد    98/04/11


امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0